Notulen informatie avond oprichting WijZijn

Notulen informatie avond oprichting WijZijn op 21 November 2016 in “het Kristal”

Eddy Anneveldt opent de vergadering.

Tijdens de opening wordt vanuit het publiek de opmerking gemaakt, dat de definitieve agenda afwijkt van de originele agenda. Na uitleg en kort overleg wordt de agenda akkoord bevonden.

Mededelingen:

  • Na de vergadering is er een hapje en een drankje aanwezig.
  • Tevens is er de mededeling dat het beoogde bestuur in de veronderstelling was dat het een oprichtingsvergadering is. Echter is na juridisch overleg, dat dit een informatieavond is betreffende een nieuw op te richten HBV. De voorzitter legt uit dat dit komt omdat, totdat het moment dat wij bij de notaris ingeschreven zijn wij geen leden hebben. Dit betekent dat er ook nog geen stemming gehouden kan worden. Deze avond worden de statuten doorgenomen en deze zijn inmiddels door de notaris bekrachtigd.

Vanuit het publiek komt ook de opmerking, dat de Groene Stad, de vorige huurdersbelangenvereniging van De Woonmensen, nog niet is opgeheven. De vraag is of dit juridisch gezien wel mogelijk is. De voorzitter licht toe dat dit momenteel nog uitgezocht wordt. Hiervoor liggen meerdere voorstellen bij de Woonmensen. Er wordt nog bij gezegd dat wij hier nu in eerste instantie zitten voor Wijzijn, en dat Wijzijn hier juridisch gezien niet over gaat.

De voorzitter geeft een beknopte samenvatting hoe de nieuwe vereniging tot stand gekomen is.

Eind 2015 begon een groep van 15 man in een werkgroep in nieuwe stijl. In eerste instantie zijn de betrokken huurders in Nijmegen geweest om het bestaan van klantenraden te onderzoeken. Dit idee werd echter snel naar de prullenbak verwezen omdat de klantenraden samengesteld werden door de desbetreffende woningbouwstichtingen. Het was volgens de mening van de betrokken huurders zo, dat de onafhankelijkheid hiermee in het geding kwam. Inmiddels was de groep van betrokken huurders in 2015 terug gelopen naar 5 in verband met de werkdruk.

In 2015 heeft de werkgroep nieuwe stijl zich ook uitdrukkelijk bemoeit met het huurdersbeleid. Daar is vanuit de Woonmensen weinig mee gedaan. Dit tot onvrede van de betrokken huurders.

In 2015 kwam er ook een nieuwe woningwet. De bedoeling hiervan was dat de huurders meer invloed kregen door de woningwet. Dit betekent ook meer invloed voor de huurdersbelangen- organisaties die nu ook mee moeten tekenen op alle afspraken. In de tussentijd werden wij als huurders steeds wijzer in hoe wij om moesten gaan met de Woonmensen. Door die deskundigheid werd de groep ook weer groter en die is nu aangegroeid tot 10 man sterk.

Elke euro die er door de Woonmensen stroomt is een euro van ons!

De huurverhoging in 2016 liep heel anders. De Woonmensen wilden de maximale verhoging doorvoeren ( inflatie +2,5% ). Wij hebben uit kunnen onderhandelen dat de huren werden afgetopt. Uiteindelijk hebben wij hierdoor €80.000,- per jaar aan huurverhogingen kunnen voorkomen.

Groot onderhoud is ook iets waar we betrokken bij zijn geweest en eisen hebben kunnen stellen. Dit heeft geresulteerd in grotere keuzes in renovatie mogelijkheden. Tevens werden er nieuwe afspraken gemaakt om duidelijkere communicatie naar de huurders toe te krijgen.

De woningwet vereist ook dat er afspraken gemaakt worden tussen gemeente, woningbouwstichtingen en huurdersbelangenverenigingen. De zogenoemde prestatieafspraken. Vanaf het begin hebben wij de handen ineengeslagen met alle andere huurdersbelangen verenigingen om te zorgen dat we zo een krachtige gesprekspartner naar gemeenten en coöperaties toe kunnen zijn. In het begin liep dit stroef. Maar tot onze grote vreugde loopt dit nu goed en zitten wij als volwaardig gesprekspartner aan tafel bij deze onderhandelingen. De gemeenten MOET nu dus ook concreter worden ( SMART ).

Wij zijn bezig geweest met het BOD. Dit zijn de plannen die de Woonmensen hebben naar aanleiding van deze afspraken voor 2017. Ook hebben wij aan tafel gezeten om na te denken over de portefeuille strategie en belangrijke onderwerpen als het leefbaar houden van onze wijken.

DEAB – niet DEAB (DEAB zijn sociale huurwoningen, niet DEAB is vrije sector)

Ook hier zijn wij gevraagd advies te geven. Niet-DEAB woningen moeten nu in de loop der jaren volledig afgestoten worden. De nadruk moet volgens de HBV liggen in betaalbare woningen voor iedereen.

Tevens hebben wij ons bemoeit met het windmolenpark de Beekbergsehoek. Hierin proberen wij in gesprek te blijven met alle huurders. Wij vinden het lastig hier een standpunt in te nemen. De HBV vindt het lastig zich hier mee te bemoeien omdat er teveel grote belangen mee gemoeid zijn. Wij blijven ons hierin opstellen als steun voor de gedupeerde huurders.

Huurbeleid, de Samenwerking ( tussen HBV`s ), statushouders zijn speerpunten die wij op het moment hanteren.

In de tussentijd zijn de verhoudingen tussen WijZijn en de Woonmensen sterk verbeterd. Onze eigenwijsheid word geaccepteerd. Wij zullen niet in alles gelijk krijgen. Maar wij zijn er voor de huurders.

Korte voorstelling van de betrokken huurders die mee gewerkt hebben aan deze projecten. Graag willen wij van WijZijn voor de eerstkomende tijd hiermee het bestuur vormen. Formeel hebben wij hier niet de toestemming van onze (toekomstige) leden voor nodig. Echter leggen wij het nu voor in een stemming of u als toekomstig leden hiermee akkoord gaat.

Korte voorstelronde volgt.

Stemronde volgt: iedereen is voor de nieuwe leden als het bestuur van de nieuwe vereniging.


Opmerking vanuit de zaal: “Het was lastig om te stemmen voor deze mensen als je niet weet wat voor een kwaliteiten deze mensen allemaal hebben”

De voorzitter reageert: “Het is lastig om alle kwaliteiten hier nu uitgebreid te bespreken. De insteek is dat wij van u een mandaat krijgen en dat wij over een jaar kunnen weer voorleggen aan ALV wat wij allemaal hebben bereikt”.


Opmerking vanuit de zaal: “Hoe denken jullie je bevindingen te gaan communiceren naar je achterban? Er is geen blad en dus minder communicatie”.

De voorzitter reageert: “ Dat is een goede vraag. Wij zijn momenteel nog aan het onderzoeken hoe wij dit het beste kunnen doen. Alleen internet zal niet volstaan en een huis aan huis blad is te duur. Wij zoeken hier nog een oplossing voor.”


Meerdere opmerkingen vanuit de zaal:
“wat doen jullie met klachten? Kunnen wij hiermee naar jullie, want de Woonmensen doen hier niks mee.” en “wat gebeurt er met zaken als het rollator vriendelijk maken van mijn huis? Ik moet langer thuis wonen maar de Woonmensen past mijn huis hier niet op aan!”

De voorzitter reageert: Dan moet er een klachtencommissie komen.

De secretaris vult aan: Wij zijn momenteel in onderhandeling met de gemeenten, via het samenwerkingsverband met alle huurdersbelangenverenigingen, om meer geld beschikbaar te krijgen voor het WMO potje. Op die manier zouden wij op complex niveau of zelfs individueel kunnen kijken in 2017 of wij u kunnen helpen. Voorwaarde is dat dit geld beschikbaar wordt gesteld door deze onderhandelingen. WijZijn stelt zich tevens voor al uw klachten beschikbaar als vraagbaak. De Woonmensen is een organisatie die zich, door de nieuwe wetgeving, steeds meer op de huurders begint te focussen, maar wij hebben wel uw verhalen als input hierbij nodig. Meldt u dan ook graag bij ons, via onze website en binnenkort via ons telefoonnummer.


Vraag vanuit de zaal:
“Er stond net in de presentatie van de bestuursleden specialisaties bij. Kunt u dit wellicht toelichten?”

De secretaris reageert: “De specialisaties zijn gevormd door het bestuur uit ervaringen die de bestuursleden hebben hetzij uit een professioneel of uit een vrijwilligers verleden. Staat er bij je specialisatie buurt dan betekent dit dat je meestal al jaren meedraait in de BC`s en dus de verhalen en mensen kent uit de buurt. Het is de bedoeling van WijZijn om hierin specialisten te creëren die het beste voor uw belangen op kunnen komen.

De voorzitter vervolgt: “Er is in de loop van de jaren een wantrouwende sfeer ontstaan tussen huurders en verhuurder. Wij zijn langzaam maar zeker bezig dit taboe te doorbreken. Ook worden er nog steeds beslissingen genomen zonder dat wij dit weten. Wij willen graag een spiegelorganisatie worden van de Woonmensen. Voor in de toekomst willen wij de BC`s verder gaan ondersteunen en een echte huurdersbelangenveriniging zijn. Wij gaan met al uw punten aan de slag.


Verkiezing voorzitter: Eddy Anneveldt word door de aanwezigen unaniem verkozen tot voorzitter van de nieuwe vereniging tot aan de volgende ALV.

Behandeling statuten: Dhr. Kwant wordt bedankt voor het inzenden van de aanpassingspunten. Er wordt een afspraak ingepland met Dhr. Kwant om deze punten te gaan behandelen.

Dhr. Mulder maakt vanuit de zaal nog de opmerking betreffende artikel 5 punt 20: 10% van de leden kan een ALV oproepen. Dhr. Mulder vindt dit nog te weinig, hij stelt voor dit te wijzigen naar 0,5%. De voorzitter beloofd te onderzoeken of dit juridisch mogelijk is.

Tevens word er een opmerking gemaakt dat er contributie betaald moet worden. De voorzitter licht toe dat de contributie betaald wordt door de Woonmensen. Secretaris vult hierop aan dat de contributie een inhouding is van de huurbetaling van de huur aan de Woonmensen. Feitelijk betaalt de huurder dan zonder het te weten een bedrag aan contributie. De huur zal niet verhoogd worden, maar daarom moet het wel in de statuten staan als zijnde contributie.

Art 19 wordt behandeld. De vraag is in hoeverre een bewonerscommissie verplicht is om bij de HBV aangesloten te zijn. Het antwoord is dat dit in feite niet verplicht is, maar dat het in het voordeel van een bewonerscommissie is om aangesloten te zijn bij een HBV.

Art 16: wordt behandeld: Dit artikel waarop gedoeld wordt is al meer dan 19 jaar geschrapt uit de woningwet. Beloofd wordt dit nog te onderzoeken met de desbetreffende notaris.


Verkiezing Kas commissie: Dhr. Kwant meldt zich aan als lid, we zullen nog een extra lid werven.


Opmerking vanuit de zaal: Er word een compliment gemaakt in verband met het optreden van de wijkagent in het centrum, betreffende geluidsoverlast van een huilbaby. Mevrouw maakt een compliment naar de politie en Woonmensen over het adequate optreden hierin.

Secretaris van de vergadering voegt nog toe dat er veel klachten zijn over de Woonmensen en politie waarvan men het idee heeft dat deze niet opgepakt worden. Wij willen graag dat u zich als huurder zich gehoord voelt. Daarom kunt u na de vergadering bij mij een visitekaartje ophalen en op die manier kunnen wij de klachten inventariseren en hiermee aan de slag gaan.


Er zijn geen aanvullende vragen.


De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering af.

© 2016 – 2024 Huurders Belangen Vereniging WijZijn

HBV WijZijn | Fauststraat 2A | 7323 BA | Apeldoorn | Tel: 055 – 366 4337

Privacy Policy

Laatst aangepast

13-04-2024 Algemene ledenvergadering
13-04-2024 Notulen
13-04-2024 Nieuwsbrief
13-04-2024 Huishoudelijk reglement
13-04-2024 Begroting