welkomkop

Logo Wij zijn

Huishoudelijk Reglement

van de Huurdersbelangenvereniging WijZijn

 

Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging en geeft aan volgens welke regels het bestuur en de Algemene Ledenvergadering (ALV) zowel afzonderlijk als in hun onderlinge contacten dienen te functioneren.
 2. Het huishoudelijk reglement omvat de afspraken die tussen en door de ALV, de bewonerscommissies, en het bestuur zijn gemaakt.

Artikel 2 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is geregeld in de artikelen 8 t/m 10 van de statute
 2. Leden of kandidaat-leden die tegen een bestuur beslissing als genoemd in artikel 10 van de statuten bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in beroep willen gaan, dienen hun beroep met redenen omkleed, schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging, één en ander binnen één maand nadat het bestuursbesluit hen ter kennis is gebracht. Op een bij de ALV ingediend beroep wordt op de eerstvolgende ALV een besluit genomen. Hierbij geldt dat een beroep uiterlijk één maand voor de volgende ALV ingediend moet zijn.
 3. Ook andere in statuten of huishoudelijk reglement genoemde beroepen, vragen, voorstellen e. aan het bestuur dienen steeds schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend binnen de gestelde termijn. Als er geen uitdrukkelijke termijn wordt genoemd geldt een termijn van twee weken.

Artikel 3 Contributie

 1. De leden betalen geen contributie.
 2. De Woonmensen betaalt een bijdrage aan de HBV

Artikel 4 Het bestuur

 1. u.v. de werkzaamheden zoals beschreven in artikel 5.1 en 5.2 verricht eenieder die een (bestuur)functie bekleedt binnen de vereniging de inzet en werkzaamheden op vrijwillige basis.
 2. Het bestuur verzorgt een rooster van aftreden conform het gestelde in de statuten art. 11, lid 4.

Rooster van aftreden

Naam  Benoemd  Herbenoemd  Eind termijn 
Eddy Anneveldt  2017     2019 
Anne Mulders  2017     2020
Robert Siebert 2017    2021
Gea Roelfs 2017    2019
Henk Roelfs 2017    2020
Marinka Wolbers 2017    2021
Ingrid Bakermans 2017    2022

 

Maximaal 50% van de zittende bestuurders kunnen gelijktijdig aftreden of weggestemd worden.

3.   De taak van de voorzitter is: 
  1.  De doelstelling van de vereniging zoals verwoord in artikel 3 van de statuten continue te evalueren, te verbeteren en te borgen;
  2.  toezicht houden op het handhaven van statuten en reglementen en op het uitvoeren van besluiten van de vereniging; 
  3.  het leiden van de vergaderingen;
4.    De taak van de secretaris is:
  1.  Het ondersteunen en adviseren van de voorzitter bij de uitvoering van zijn taken;
  2.  het verzorgen van de correspondentie van de vereniging;
  3.  het verzorgen van de notulen van de vergaderingen;
  4.  het beheren van het archief van de vereniging;
  5. het jaarlijks opstellen van het verslag over de gang van zaken binnen de vereniging
5. De taak van de penningmeester is:
  1.  Het ondersteunen en adviseren van de voorzitter bij de uitvoering van zijn taken;
  2.  het dagelijks beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie van de vereniging;
  3.  het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de vereniging;
  4.  het opstellen van het financiële verslag elk jaar;
  5.  het opstellen van een jaarlijkse begroting.
 6.  Uit hoofde van hun functie krijgen de bestuurders en overige medewerkers zoals bedoeld in artikel 4.1. de door hen voor de vereniging gemaakte kosten vergoe Voor aparte werkzaamheden door hen voor de vereniging verricht of voor bijzondere diensten die zij aan de vereniging hebben bewezen, mag aan hen niet meer dan een redelijke honorering worden gegeven. De declarabele kosten worden door de penningmeester vastgesteld en door het AB geaccordeerd.

Artikel 5 Overige functies

 1. Financiële ondersteuning. Voor de opmaak van de balans, begrotingen en voor eventuele overige financiële zaken kan professionele ondersteuning ingehuurd worden. Het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging is daarvoor verantwoordelijk na goedkeuring van de ALV.
 2. Ledenadministratie. De ledenadministratie zal bij de Woonmensen liggen i.v.m. privacy van de leden.
 3. IT medewerker. Indien nodig kan de Huurdersbelangenvereniging terugvallen op ICT medewerker van de Woonmensen om kosten te besparen.
 4. Website beheerder. Dit wordt gedaan door het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging.

Artikel 6 Vergaderingen.

1. DB vergadering:

 1. DB vergaderingen worden in de regel, – m.u.v. de maand juli – eenmaal per maand gehouden en voorts zo vaak als door de voorzitter of twee DB leden wenselijk wordt geacht;
 2. deze vergaderingen worden gehouden binnen veertien dagen nadat die wenselijkheid is uitgesproken, res ter kennis van de voorzitter is gebracht;
 3. de DB vergadering behoeft geen agend Bespreekpunten kunnen door de DB leden alsmede door andere (bestuurs) leden worden ingebracht;
 4. van de DB vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Besproken onderwerpen en voorstellen kunnen als agendapunt worden opgevoerd in de AB vergadering;

2. AB vergadering:

 1. de agenda voor de AB vergadering wordt door de secretaris bij voorkeur tenminste tien dagen voor de dag van de vergadering verzonden;
 2. (spoedeisende en besluitvormende) vergaderingen kunnen, door de voorzitter of tenminste 3 AB leden, binnen deze termijn worden bijeengeroepen ook anders dan door middel van een schriftelijk bericht;
 3. van de AB vergaderingen worden notulen gemaakt;
 4. de AB vergadering is besluitvormend met dien verstande dat tenminste moet worden voldaan aan artikel 20 en 21 van de statuten;
 5. de AB vergadering kan geen bindende besluiten nemen wanneer minder dan de helft van het aantal bestuursleden daarbij aanwezig is;
 6. zodanige besluiten kunnen echter wel met meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige bestuursleden worden genomen op een ter zake van de behandeling van deze besluiten opnieuw uitgeschreven vergadering conform lid b van dit artikel.
 7. In de notulen wordt aangegeven welke bestuursleden aanwezig waren bij de vergadering.

3. Overleg vergaderingen (Regulier Overleg)

 1. in de regel eenmaal per maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) wordt overleg gevoerd met de directie van de wooncorporatie DWM en/of met een door de directie aangewezen vertegenwoordiger
 2. de vergadering wordt afwisselend voorgezeten door de voorzitter HBV WijZijn / De
 3. de agenda wordt door de secretaris bij voorkeur tenminste tien dagen voor de dag van de vergadering verzonden;
 4. van de vergadering wordt verslag opgemaakt;
 5. de onderwerpen die ter spraken komen kunnen besproken worden in de AB vergadering;

Artikel 7 Bewonerscommissie.

 1. Een Bewonerscommissie (BC) is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders van de wooncorporatie De Woonmensen in één of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplex
 2. Elke BC wordt indien mogelijk begeleid door een AB-li Dit AB-lid is aanwezig op de BC vergaderingen en adviseert de BC gevraagd en ongevraagd. De BC begeleider is de verbinding tussen BC en AB en informeert beide organen over en weer over lopende zaken.
 3. De BC leden zijn lid van de vereniging en zijn representatief voor alle huurders in dat woningcomplex.
 4. De leden van de BC’s kunnen uit hun functie worden ontheven indien zij naar de mening van de leden uit desbetreffende BC het belang van die wijk of dat complex hebben geschaad of hun taken niet naar behoren vervullen. Een besluit daartoe zal met tweederde meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte, stemmen worden genomen door de BC vergadering.
 5. De kosten van de BC’s worden gedragen door de vereniging met door het bestuur van de vereniging vast te stellen vergoedingen.
 6. De BC kan op geen enkele wijze de vereniging binden, in welke vorm ook.
 7. Het beleid van de BC’s is niet bepalend voor het verenigingsbeleid.
 8. Contactpersonen:
  A. bij onvoldoende BC leden kan het AB contactpersonen voor het complex of de wijk aanstellen;
  B. de contactpersoon is lid van de vereniging;
  C. de contactpersoon informeert het AB over allerhande zaken aangaande de leef- en woonomgeving van het betreffende complex of wijk;
  D. het AB voorziet de contactpersonen van de vereiste relevante informatie.

Artikel 8 Wijziging huishoudelijk reglement

 1. Initiatief tot het wijzigen van het huishoudelijk reglement wordt genomen door de ALV of het bestuur, en behoeft de toestemming door de ALV.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 juni 2017.

 

Eddy Anneveldt 
Voorzitter  
Ingrid Bakermans
Secretaris 

 

                                     

© 2016 – 2022 Huurders Belangen Vereniging WijZijn

HBV WijZijn | Fauststraat 2A | 7323 BA | Apeldoorn | Tel: 055 – 366 4337

Privacy Policy

Laatst aangepast

  9-10-2023 Nieuwsbrief
  3-08-2023 Reactie Adviesaanvraag
  3-08-2023 Antwoord Adviesaanvraag
  3-08-2023 Adviesaanvraag