kop 3

Statuten

Artikel 1
Naam
De vereniging draagt de naam: Huurdersbelangenvereniging “WijZijn” en is voor onbepaalde tijd opgericht.
Artikel 2
Zetel
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
Artikel 3
Doel
Het doel van de vereniging is:

 • het behartigen van de belangen van de leden/huurders welke belangenbehartiging betrekking heeft op het beleid en beheer van zowel de woningen in eigendom of beheer van de stichting: Stichting De Woonmensen/SJA (hierna te noemen: De Woonmensen) als ook op de woonomgeving;
 • het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de leden;
 • het in gezamenlijk overleg met de leden en andere bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving.

Artikel 4
Middelen waarmee de vereniging haar doel wil bereiken
De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door:

 • het vertegenwoordigen van haar leden/huurders in overlegsituaties met De Woonmensen en met andere gesprekspartners op elk niveau;
 • het nastreven van volledige inspraak van de leden/huurders bij het woningbouwbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, evenals openbare voorzieningen in de buurt;
 • het inventariseren van behoeften en knelpunten in het gebied waarin de vereniging werkzaam is;
 • voorstellen doen tot gezamenlijke (structurele) oplossing van gemelde knelpunten en behoeften;
 • waar mogelijk samenwerking met organisaties die een overeenkomstig doel nastreven;
 • het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken;
 • alle andere wettige middelen, waaronder indien noodzakelijk het voeren van juridische procedures.

Artikel 5
De vereniging kan zich als lid aansluiten bij een gelijkgerichte landelijke organisatie en of andere samenwerkingsvormen in haar omgeving.
Artikel 6
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • de contributies van de leden;
 • bijdragen en schenkingen;
 • subsidies;
 • donaties en andere wettige baten.

Artikel 7
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 8
Lidmaatschap

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die huurder zijn van woningen en onzelfstandige wooneenheden in eigendom of beheer van De Woonmensen.

Artikel 9

 1. Iedere huurder van woningen en onzelfstandige wooneenheden in eigendom of beheer van De Woonmensen worden automatisch lid van de vereniging.
 2. Indien een huurder van woningen en onzelfstandige wooneenheden in eigendom of beheer van De Woonmensen geen lid wil worden van de vereniging, dient de huurder dit schriftelijk mede te delen aan het bestuur van de vereniging.

Artikel 10
Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  - door overlijden;
  - door schriftelijke opzegging door het lid;
  - door beëindiging van de huurovereenkomst met de De Woonmensen;
  - door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen.
  - door royement. Een lid kan op voordracht van het bestuur door de ALV worden geroyeerd wanneer hij de belangen van de vereniging heeft geschaad.
 2. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het royement geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste, schriftelijk, van het met redenen omklede besluit in kennis stelt. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de ALV moet worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Het bestuur kan ten bate van de continuïteit het bestuurslidmaatschap met maximaal één jaar verlengen indien een bestuurslid een woning heeft gekocht of een huurovereenkomst heeft aangegaan met een andere verhuurder met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 sub 4.

Artikel 11
Bestuur

 1. De vereniging heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) personen. Als het aantal bestuursleden uit minder dan vijf (5), maar niet minder dan drie (3) personen bestaat, blijft het bestuur zijn bevoegdheid behouden. Het bestuur moet dan wel binnen twee maanden nadat het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf (5) is gedaald een ALV bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Het aantal bestuursleden wordt door de ALV vastgesteld.
 2. De bestuursleden worden benoemd door de ALV.
 3. Het bestuur doet de ALV een voorstel tot vervulling van een vacature. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. De ALV kan één of meer personen als tegenkandidaat voorstellen. Zij dient de secretaris schriftelijk voor het begin van de ALV van dit voorstel in kennis te stellen. Een voordracht dient te zijn ondertekend door tenminste tien leden en dient te zijn vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van het betrokken kandidaat- bestuurslid.
 4. De zittingsduur van de bestuursleden is drie (3) jaren, behoudens het bij deze akte benoemde bestuur, welke bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximaal vijf (5) jaren. Het rooster van aftreden wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld. Ieder aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar doch maximaal voor drie (3) zittingsperiodes.
 5. Per huishouden mag slechts één persoon deel uitmaken van het bestuur, tenzij het aantal bestuursleden uit tenminste zes (6) leden bestaat. Indien twee personen uit een huishouden zitting hebben in het bestuur, kan slechts één van deze personen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Tevens kan slechts één van deze personen stem uitbrengen ter vergadering. Indien het aantal bestuursleden uit minder dan zes (6) personen bestaat, dient één van deze twee personen welke uit één huishouden komen en zitting hebben in het bestuur, terstond af te treden. Deze persoon is niet terstond herkiesbaar.

Artikel 12
Einde bestuurslidmaatschap

 1. De ALV kan bestuursleden schorsen of ontslaan. Als de schorsing niet binnen drie maanden door ontslag gevolgd wordt, eindigt de schorsing.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - door ontslag door de ALV;
  - door einde van het lidmaatschap van de vereniging;
  - door ontslagneming door het bestuurslid zelf; als het bestuurslid ontslag neemt moet hij een opzegtermijn van tenminste achtentwintig (28) dagen in acht nemen;
  - door het in dienst treden van het bestuurslid of zijn partner bij De Woonmensen of een andere woningcorporatie;
  - door het zitting nemen in het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en/of in commissies op het gebied van de volkshuisvesting;
  - als gevolg van het bepaalde in artikel 11 lid 4 voornoemd;
  - als gevolg van het bepaalde in artikel 11 lid 5 voornoemd.

Artikel 13
Dagelijks bestuur

 1. De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 2. Twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.
 3. De taken van de dagelijkse bestuursleden zijn nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 14
Bestuurstaken

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is niet bevoegd zonder goedkeurend besluit van de ALV transacties aan te gaan die de vereniging binden en een groter financieel belang van ÉÉNDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.500,00) hebben.
 3. Zonder goedkeuring van de ALV mag het bestuur geen overeenkomsten aangaan tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, of overeenkomsten sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt.
 4. Tegenover derden kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van de in lid 2 van dit artikel bedoelde goedkeuring. De vereniging kan tegenover derden wel een beroep doen op het ontbreken van de in lid 3 van dit artikel bedoelde goedkeuring.
 5. Bestuursbesluiten kunnen uitsluitend worden genomen in een bestuursvergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig zijn.

Artikel 15

 1. Het bestuur is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven aan derden over zaken die de huurders direct of indirect aangaan.
 2. Het bestuur is bevoegd commissies samen te stellen, die het bestuur van advies dienen. In deze commissies kunnen ook niet-leden zitting hebben.
 3. Conform het gestelde in het Besluit Beheer Sociale Huursector (B.B.S.H.) voert het bestuur namens de leden tenminste twee maal per jaar overleg met De Woonmensen. De onderwerpen voor overleg zijn nader bepaald en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met De Woonmensen .
 4. Het bestuur kan na instemming van de ALV een voordracht doen aan De Woonmensen voor één of meerdere leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen van De Woonmensen, conform de wetgeving tweeduizend vijftien.
 5. Het bestuur kan na instemming van de ALV een lid voordragen voor de klachtencommissie van De Woonmensen.

Artikel 16

 1. Met bestuurders mag geen arbeidsovereenkomst bestaan.
 2. Niet tot bestuurslid kan worden benoemd degene noch zijn/haar levensgezel die in dienst is van De Woonmensen of een andere woningcorporatie of zitting heeft in het bestuur van een andere huurdersvereniging, het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad of in commissies op het gebied van de volkshuisvesting.

Artikel 17
Jaarverslag

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een balans en een overzicht van ontvangsten en uitgaven en een jaarverslag van de vereniging op te maken en die aan de ALV ter goedkeuring voor te leggen.
 3. Ieder jaar houdt de vereniging een jaarvergadering waar alle leden aanwezig kunnen zijn en waar onder andere aan de orde komen:
  - de jaarstukken;
  - het verslag van de Kascontrolecommissie;
 4. De jaarstukken bevatten in ieder geval: het jaarverslag van het bestuur, een balans, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven en een toelichting op die stukken.
 5. Het bestuur ligt in die vergadering rekening en verantwoording af over het financiële beheer. Als de vergadering de jaarstukken vastgesteld heeft kan het bestuur worden gedechargeerd door de ALV

Artikel 18
Begroting
Vóór één januari van elk jaar stelt het bestuur een begroting op voor het volgende kalenderjaar en maakt deze bekend aan de leden, voorzien van een toelichting.
Artikel 19
Bewonerscommissies

 1. De vereniging kent bewonerscommissies.
 2. Deze commissies worden ingesteld op wijk-, buurt-, of complexniveau en bestaan uit maximaal zeven personen.
 3. In het huishoudelijk reglement wordt de wijze van verkiezing, het functioneren en de zittingsperiode geregeld.

Artikel 20
Algemene Leden Vergadering (ALV)

 1. Tenminste één maal per jaar wordt een ALV gehouden. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De leden hebben daarin per huishouden één stem. Een lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. De ALV dient in elk geval vóór dertig juni van ieder jaar plaats te vinden en tenminste het jaarverslag zoals is vastgelegd in artikel 17. lid 2. te behandelen. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste één maand door middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke mededeling.
 4. De besluitvorming op de ledenvergadering geschiedt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen door middel van stembrieven. Een besluit genomen door middel van stembrieven wordt geacht te zijn genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
 5. Indien tenminste tien procent (10%) van het aantal ingeschreven leden de bijeenroeping van een ledenvergadering wenst en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, is de voorzitter gehouden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een ledenvergadering bijeen te roepen. Voor het overige stelt het bestuur de data van de vergadering vast, alsmede de agenda.

Artikel 21
Financiële controle

 1. Tijdens de ALV wordt elk jaar een Kascontrolecommissie benoemd.
 2. Deze Kascontrolecommissie bestaat uit twee leden van de vereniging, welke niet in familierelatie mogen staan tot of deel uitmaken van het bestuur van de vereniging.
 3. Elk jaar treedt het langstzittende lid van de commissie af en is niet terstond herkiesbaar.
 4. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV.

Artikel 22
Reglementen
Elk orgaan van de vereniging kan een reglement vaststellen waarbij het zijn eigen werkwijze regelt. Een dergelijk reglement, evenals het huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van de ALV en mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.
Artikel 23
Statutenwijziging en ontbinding

 1. De ALV kan (op voorstel van het bestuur) besluiten deze statuten te wijzigen of de vereniging te ontbinden. Dit besluit kan alleen maar genomen worden in een daartoe bijeengeroepen ALV.
 2. Zo'n vergadering moet door het bestuur tenminste eenentwintig dagen tevoren worden bijeenroepen met de mededeling dat in die vergadering wijzigingen van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
 3. Het bestuur moet de tekst van de voorgestelde statutenwijziging of de reden tot opheffing tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden toesturen of vanaf dat tijdstip op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, één en ander tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 4. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 24

 1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging.
 2. De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in de wet gestelde eisen.
 3. Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening moet de vergadering van de leden een bestemming geven, die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging.
 4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden van de ontbonden vereniging ten minste tien jaar worden bewaard door degenen, die daarvoor door de vergadering van leden is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 25
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, tenzij hierin door het huishoudelijk reglement wordt voorzien.
SLOTBEPALING
Artikel 26
In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.